Τι θα συμβεί σε μεγάλες ανταλλαγές κρυπτογράφησης και εμπόρους; Το Χονγκ Κονγκ προτείνει αυστηρότερους κανονισμούς εναντίον τους.

Στις 3 Νοεμβρίου 2020, το Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικών του Χονγκ Κονγκ («FSTB») εξέδωσε ένα Δημόσια διαβούλευση σχετικά με νομοθετικές προτάσεις για την ενίσχυση του κανονισμού κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αντιτρομοκρατικής χρηματοδότησης στο Χονγκ Κονγκ («Νομοθετικές προτάσεις»). Συγκεκριμένα, μία από τις προτάσεις αφορά τις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων που αναφέρονται στο έγγραφο διαβούλευσης ως πάροχοι υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (“VASPs”)

Αυτοί οι κανονισμοί δεν έχουν ακόμη θεσπιστεί. Το FSTB λέει ότι καλωσορίζει γραπτά σχόλια από το κοινό σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις πριν ή πριν 31 Ιανουαρίου 2021.

Τρέχουσα κατάσταση ρύθμισης των VASP και εικονικών περιουσιακών στοιχείων (“VA”) στο Χονγκ Κονγκ

Τρέχουσες κανονιστικές απαιτήσεις για VASP και VA στο Χονγκ Κονγκ

Το FTSB σημειώνει ότι οι VA δεν θεωρούνται νόμιμες προσφορές και δεν γίνονται γενικά αποδεκτές ως μέσο πληρωμής στο Χονγκ Κονγκ. Ωστόσο, γνωρίζουν ότι υπάρχουν ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες VA που λειτουργούν τοπικά. Υπό το πρίσμα αυτό, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Χονγκ Κονγκ («SFC») εξέδωσε ένα χαρτί θέσης τον Νοέμβριο του 2019 (“SFC Position Paper”). Το έγγραφο θέσης SFC περιέγραψε ορισμένα κανονιστικά πρότυπα παρόμοια με εκείνα που ισχύουν για τους μεσίτες τίτλων και τους αυτοματοποιημένους τόπους διαπραγμάτευσης με άδεια, για την αδειοδότηση πλατφορμών συναλλαγών VA. Συγκεκριμένα, αυτό ήταν μόνο ένα καθεστώς επιλογής και εθελοντισμού και εφαρμόστηκε ΜΟΝΟ σε εκείνες τις πλατφόρμες που επέτρεπαν στους πελάτες ανταλλαγή VA με δυνατότητα αξιογράφων. Δεν καλύπτονται οι πλατφόρμες που διαπραγματεύονται αποκλειστικά VA χωρίς κινητές αξίες.

Το Χονγκ Κονγκ ως μέλος δικαιοδοσίας της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης («FATF»)

Το FATF αποτελείται από 39 μεγάλες παγκόσμιες οικονομίες και επιβλέπει την εφαρμογή των προτύπων FATF, τα οποία αποτελούνται από 40 συστάσεις και 11 Άμεσα αποτελέσματα («Πρότυπα»). Οι δικαιοδοσίες των μελών αμοιβαίες αξιολογήσεις για να δούμε αν συμμορφώνονται με αυτά τα Πρότυπα τα οποία ενημερώνονται κατά καιρούς. Μία από τις πιο πρόσφατες προσθήκες στα Πρότυπα ήταν τον Φεβρουάριο του 2019, όπου οι δικαιοδοσίες υποχρεώθηκαν να υποβάλλουν τα VASP στο ίδιο φάσμα υποχρεώσεων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («AML») / αντιτρομοκρατικής χρηματοδότησης («CTF») που ισχύουν για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και καθορισμένες μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα.

Το Χονγκ Κονγκ υποβλήθηκε σε αμοιβαία αξιολόγηση και μια έκθεση για το Χονγκ Κονγκ δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019, όπου η FATF θα καθορίσει συστάσεις για τομείς βελτίωσης. Το Χονγκ Κονγκ έχει προγραμματιστεί να υποβληθεί σε τακτική αξιολόγηση τεχνικής συμμόρφωσης τον Φεβρουάριο του 2023 και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας τον Ιούνιο του 2024. Οι νομοθετικές προτάσεις είναι συγκεκριμένες στο ότι «αναμένεται να έχουν εισαγάγει τον κανονισμό AML / CTF για τους τομείς VASP…». Είναι προφανές ότι προτίθενται οι νομοθετικές προτάσεις να εγκριθούν σε νόμο εγκαίρως για τον Ιούνιο του 2024.

Οι νομοθετικές προτάσεις επισημαίνουν συγκεκριμένα ότι άλλες οικονομίες-μέλη της FATF είτε έχουν δημιουργήσει είτε δημιουργούν τα δικά τους ρυθμιστικά και εποπτικά καθεστώτα για τα VASPs.

Προτάσεις που διατυπώνονται στο έγγραφο διαβούλευσης

Συγκεκριμένα, οι νομοθετικές προτάσεις προτείνουν την τροποποίηση του ισχύοντος διατάγματος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της αντιτρομοκρατικής χρηματοδότησης (Κεφ. 615 των νόμων του Χονγκ Κονγκ) («AMLO»). Ακολουθεί μια σύνοψη των νομοθετικών προτάσεων:

Επέκταση του πεδίου εφαρμογής του AMLO για κάλυψη VASP (επί του παρόντος δεν περιλαμβάνονται τα VASP).

Εφαρμόστε ένα καθεστώς αδειοδότησης για VASPs όπου οποιοδήποτε άτομο που σκοπεύει να ασκήσει τη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα μιας πλατφόρμας συναλλαγών εικονικών περιουσιακών στοιχείων στο Χονγκ Κονγκ θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για άδεια από την SFC και πρέπει επίσης να πληροί ένα «κατάλληλο και κατάλληλο τεστ» παρόμοιο με αυτό απαιτούνται από άλλους χρηματοοικονομικούς τομείς. Τα αδειοδοτημένα VASP θα υπόκεινται τότε στις απαιτήσεις AML / CTF σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του AMLO και «… άλλες κανονιστικές απαιτήσεις για σκοπούς προστασίας των επενδυτών». Το Πρόγραμμα 2 του AMLO καθορίζει βασικά απαιτήσεις σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια των πελατών και την τήρηση αρχείων και τις ειδικές περιστάσεις. Παραδείγματα αυτού περιλαμβάνουν ελέγχους αναγνώρισης και συνεχή παρακολούθηση επιχειρηματικών σχέσεων.

Δώστε στο SFC τις εξουσίες να επιβλέπει τη συμμόρφωση των VASP με τις απαιτήσεις AMLO.

Στη συνέχεια, το ερώτημα είναι, τι είναι τα VASP ή τα VA?

Πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών προτάσεων

Οι νομοθετικές προτάσεις καλύπτουν συγκεκριμένα τα VASP και τα VA, επομένως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τον ορισμό τους. Αυτό εκτίθεται στις νομοθετικές προτάσεις.

Παροχείς υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων

Οι νομοθετικές προτάσεις παίρνουν τον ορισμό των VASP από αυτόν του FATF και ορίζονται ως, «… ένα VASP είναι ένα άτομο που, ως επιχείρηση, συμμετέχει σε συγκεκριμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν VAs. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες καλύπτουν (i) ανταλλαγή μεταξύ VA και νομισμάτων fiat. (ii) ανταλλαγή μεταξύ μιας ή περισσότερων μορφών VA, (iii) μεταφορά VAs, (iv) φύλαξη ή / και διαχείριση VA ή μέσων που επιτρέπουν τον έλεγχο των VA, και (v) συμμετοχή και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσφορά του εκδότη ή / και την πώληση ενός VA. “

Εικονικές ανταλλαγές περιουσιακών στοιχείων

Οι Νομοθετικές Προτάσεις προτείνουν να οριστεί η επιχείρηση λειτουργίας ανταλλαγής VA ως «ρυθμιζόμενης δραστηριότητας VA» βάσει του AMLO και απαιτούν άδεια VASP από το SFC και υπόκεινται στην επιτυχή δοκιμή προσώπου «κατάλληλη και κατάλληλη» και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, μια ανταλλαγή VA προτείνεται να οριστεί ως «… κάθε πλατφόρμα συναλλαγών που λειτουργεί με σκοπό να επιτρέπεται η προσφορά ή η πρόσκληση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε VA με αντάλλαγμα χρήματα ή οποιοδήποτε VA…»

Ωστόσο, οι νομοθετικές προτάσεις αναφέρουν ότι οι «πλατφόρμες συναλλαγών peer-to-peer» δεν θα θεωρηθούν ως ανταλλαγή VA και επομένως δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις αδειοδότησης. Σύμφωνα με τις νομοθετικές προτάσεις, οι πλατφόρμες συναλλαγών peer-to-peer είναι πλατφόρμες που παρέχουν μόνο ένα φόρουμ όπου οι αγοραστές και οι πωλητές δημοσιεύουν τις προσφορές και τις προσφορές τους, με ή χωρίς αυτόματους μηχανισμούς αντιστοίχισης, για τα ίδια τα μέρη να διαπραγματεύονται σε εξωτερικό χώρο. Ωστόσο, η πραγματική συναλλαγή πρέπει να διεξάγεται εκτός της πλατφόρμας και η πλατφόρμα δεν εμπλέκεται στην υποκείμενη συναλλαγή. Εάν, για παράδειγμα, η πλατφόρμα κατέχει χρήματα ή οποιαδήποτε VA ανά πάσα στιγμή, θα εξακολουθούν να θεωρούνται «ανταλλαγή VA».

Δραστηριότητες VA εκτός ανταλλαγής (OTC γραφεία κ.λπ.): Καλύπτονται?

Ωστόσο, υπάρχουν άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με VA που δεν είναι ανταλλαγές. Για παράδειγμα, συστήματα πληρωμών VA, υπηρεσίες θεματοφύλακα VA και μη αυτόματες συναλλαγές και ATM κρυπτογράφησης (έρχεται στο μυαλό Genesis Block Hong Kong).

Σύμφωνα με τις νομοθετικές προτάσεις, έχουν ήδη διασύνδεση με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. όταν μετατρέπονται σε fiat). Αυτό σημαίνει ότι η ροή χρημάτων τους είναι ήδη ανιχνεύσιμη για σκοπούς AML / CTF και υπόκεινται ήδη στις νόμιμες υποχρεώσεις αναφοράς ύποπτων συναλλαγών κ.λπ. Ως εκ τούτου, η FSTB λέει ότι θα συνεχίσει ωστόσο να λαμβάνει υπόψη το εξελισσόμενο τοπίο σε σχέση με αυτές τις δραστηριότητες και το καθεστώς αδειοδότησης θα διατηρηθεί ευέλικτη, ώστε να μπορεί να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και άλλες δραστηριότητες VA, εάν προκύψει ανάγκη στο μέλλον.

Εικονικά περιουσιακά στοιχεία

Το FSTB σκοπεύει επίσης να υιοθετήσει τον ορισμό του VA όπως παρέχεται από το FATF αλλά με πιο συγκεκριμένους όρους. Ο προτεινόμενος ορισμός είναι ότι ένα VA είναι, «… μια ψηφιακή αναπαράσταση της αξίας που εκφράζεται ως μονάδα λογαριασμού ή ως αποθήκη οικονομικής αξίας. λειτουργίες (ή προορίζονται να λειτουργήσουν) ως μέσο ανταλλαγής αποδεκτό από το κοινό ως πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών ή για την εξόφληση χρέους ή για επενδυτικούς σκοπούς · και μπορούν να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν ή να ανταλλαχθούν ηλεκτρονικά. “

Τι είναι δεν που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής ενός VA θα είναι τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας (το DCEP της Κίνας έρχεται στο μυαλό), τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ. κινητές αξίες) που έχουν ήδη ρυθμιστεί από το SFO, και αντικείμενα περιορισμένου σκοπού κλειστού βρόχου που δεν είναι μεταβιβάσιμα, μη ανταλλάξιμα και μη ευέλικτα (π.χ. κέρματα τυχερών παιχνιδιών).

Ωστόσο, τα σταθερά νομίσματα (δηλαδή οι VA υποστηρίζονται από κάποια μορφή περιουσιακού στοιχείου για τη σταθεροποίηση της αξίας τους) είναι καλύπτεται από τον ορισμό των VA.

Κανονιστικές απαιτήσεις: απαγορεύονται οι επενδυτές λιανικής να εμπορεύονται κρυπτονομίσματα?

Εάν η επιχείρηση VA εμπίπτει στον ορισμό του VASP και δεν εξαιρούνται άλλες δραστηριότητες VA, θα υπόκεινται στο καθεστώς αδειοδότησης. Αναφορικά με το υφιστάμενο καθεστώς συμμετοχής, οι Νομοθετικές Προτάσεις προτείνουν να εξουσιοδοτηθεί το SFC να επιβάλλει όρους αδειοδότησης σε αδειοδοτημένα VASP και κανονιστικές απαιτήσεις. Μία τέτοια απαίτηση που αφορά ιδιαίτερα τους λάτρεις της κρυπτογράφησης είναι η απαίτηση τα VASP να προσφέρουν υπηρεσίες μόνο σε «επαγγελματίες επενδυτές». Ωστόσο, οι νομοθετικές προτάσεις προτείνουν ότι αυτός ο περιορισμός θα πρέπει να απαιτείται μόνο στο «αρχικό στάδιο» και να σημειωθεί ότι η SFC θα συνεχίσει να παρακολουθεί την αγορά και να επανεξετάζει αυτήν τη θέση καθώς η αγορά ωριμάζει στο μέλλον.

Η κοινότητα κρυπτογράφησης του Χονγκ Κονγκ αντιδρά στις νομοθετικές προτάσεις

Ο Sam Bankman-Fried, Διευθύνων Σύμβουλος της FTX Exchange του έδωσε σκέψεις σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις. Σημείωσε ότι βρίσκεται ακόμη στα στάδια των διαβουλεύσεων και ότι το αν υπάρχει ή όχι μια ανταλλαγή στο Χονγκ Κονγκ, ώστε να καλύπτονται από τις νομοθετικές προτάσεις είναι λεπτές και μη προφανείς.

Το OSL, το οποίο είναι ο μόνος γνωστός παραλήπτης της «έγκρισης κατ ‘αρχήν» από το SFC στο πλαίσιο του ισχύοντος καθεστώτος αδειών συμμετοχής, φαίνεται πιο θετικός. Στο Twitter, το OSL αναφέρει ότι οι νομοθετικές προτάσεις υποστηρίζει σημαντικά τον στρατηγικό στόχο της OSL να είναι η πρώτη επιλογή για οργανωμένες επιχειρήσεις ψηφιακών στοιχείων και ότι μπορεί εξισορρόπηση της εποπτείας και της ανάπτυξης της αγοράς και παροχή στους επενδυτές καλύτερη προστασία.

Το OKEx δεν έχει κάνει σχόλια για αυτό. Δεν το βλέπουμε ως εκπληκτικό, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν πιο πιεστικά ζητήματα, όπως το γεγονός ότι οι αναλήψεις του OKEx εξακολουθούν να αναστέλλονται λόγω της σύλληψης του Star Xu.

Το ίδιο μπορεί να ειπωθεί και για το Χούμπι, το οποίο ασχολείται επίσης με φήμες σχετικά με τη σύλληψη ανώτερου στελέχους από Κινέζους τοπικούς αξιωματούχους.

Το Bitmex φυσικά βρίσκεται επίσης σε λίγο ζεστό νερό, καθώς έχουν εκδοθεί αστικές και ποινικές διαδικασίες αντίστοιχα από το αμερικανικό DOJ και το CFTC εναντίον της BitMEX, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Arthur Hayes, μαζί με άλλα βασικά στελέχη και συνεργάτες. Ο ΚΟΤ τους συνελήφθη επίσης στις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, ο Leo Weese, συνιδρυτής της The Bitcoin Association του Χονγκ Κονγκ δίνει τη θέση του σε ανάρτηση. Σημειώνει ότι, ενώ δεν αντιτίθεται στον ίδιο τον κανονισμό, οι Νομοθετικές Προτάσεις «… μια μαζική υπέρβαση της εντολής του SFC και μια de facto απαγόρευση του Bitcoin στο Χονγκ Κονγκ» Συγκεκριμένα, ο Weese επικρίνει τις νομοθετικές προτάσεις ως σύγχυση και ασαφή, σημειώνοντας επίσης ότι είναι η πιο περιοριστική πρόταση σε σύγκριση με άλλες οικονομίες-μέλη της FATF. Ωστόσο, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ότι είναι απλώς η πρωτοβουλία της SFC να εφαρμόσει αποφάσεις FATF και όχι συνωμοσία για την απαγόρευση του Bitcoin. Τέλος, η Weese αναμένει σημαντική ώθηση έναντι των νομοθετικών προτάσεων, δεδομένης της προηγούμενης αντίστασης ενάντια σε προηγούμενες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Please Follow Us
Facebooktwitter
Promo
banner
Promo
banner